Shohei Yoshida
Shohei Yoshida's Blog

Follow

Shohei Yoshida's Blog

Follow

LeetCode 374. Guess Number Higher or Lower in F#

Shohei Yoshida's photo
Shohei Yoshida
·Nov 16, 2022·

1 min read

URL

leetcode.com/problems/guess-number-higher-o..

Code

github.com/syohex/dotnet-study/blob/master/..

let mutable picked = 0

let guess (n: int) : int =
  if n > picked then -1
  elif n = picked then 0
  else 1

let guessNumber (n: int) : int =
  let rec guessNumber' left right =
    let mid = left + ((right - left) / 2)

    match guess mid with
    | 0 -> mid
    | -1 -> guessNumber' left (mid - 1)
    | 1 -> guessNumber' (mid + 1) right
    | _ -> failwith "never reach here"

  guessNumber' 1 n
 
Share this