Shohei Yoshida
Shohei Yoshida's Blog

Follow

Shohei Yoshida's Blog

Follow

LeetCode 630. Course Schedule III in F#

Shohei Yoshida's photo
Shohei Yoshida
·Jun 23, 2022·

1 min read

URL

leetcode.com/problems/course-schedule-iii

Code

github.com/syohex/dotnet-study/blob/master/..

#r "nuget:FSharpx.Collections"

open FSharpx.Collections

let scheduleCourse (courses: (int * int) list) : int =
  let rec scheduleCourse' time courses q qLen =
    match courses with
    | [] -> qLen
    | (duration, lastDay) :: rest ->
      if time + duration <= lastDay then
        let q' = PriorityQueue.insert duration q
        scheduleCourse' (time + duration) rest q' (qLen + 1)
      else
        match PriorityQueue.tryPop q with
        | None -> scheduleCourse' time rest q qLen
        | Some (minDuration, q') ->
          if minDuration > duration then
            let time' = time - minDuration + duration
            let q'' = PriorityQueue.insert duration q'
            scheduleCourse' time' rest q'' qLen
          else
            scheduleCourse' time rest q qLen

  let courses' =
    courses
    |> List.sortWith (fun (_, lastDay1) (_, lastDay2) -> compare lastDay1 lastDay2)

  let q = PriorityQueue.empty true
  scheduleCourse' 0 courses' q 0
 
Share this