Shohei Yoshida
Shohei Yoshida's Blog

Follow

Shohei Yoshida's Blog

Follow

LeetCode 94. Binary Tree Inorder Traversal in F#

Shohei Yoshida's photo
Shohei Yoshida
·Sep 8, 2022·

1 min read

URL

leetcode.com/problems/binary-tree-inorder-t..

Code

github.com/syohex/dotnet-study/blob/master/..

type Tree =
  | Leaf
  | Node of int * Tree * Tree

let inorderTraversal (root: Tree) : int list =
  let rec inorderTraversal' node acc =
    match node with
    | Leaf -> acc
    | Node (v, left, right) ->
      let acc' = inorderTraversal' left acc
      let acc'' = v :: acc'
      inorderTraversal' right acc''

  inorderTraversal' root [] |> List.rev
 
Share this